תושבים יקרים,
מצ"ב דו"ח לציבור. עיקרי הדברים

190528132059דוח סופי ומעודכן לציבור 2018.pdf